Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży

Informacja o bezpieczeństwie danych, zasadach sprzedaży i dostawie wyrobów oferowanych w elektronicznej sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepu internetowego firmy P.P.U.H „Srebrny Bazar”:

Kupujący powinien zapoznać się z niniejszymi zasadami przed dokonaniem zakupu.

Biuro i zaplecze logistyczne sklepu funkcjonującego pod adresem http://srebrny-bazar.home.pl. mieści się w Gdańsku-Osowej (kod pocztowy 80-299) przy ul. Akteona 19. Jego Właścicielem jest P.P.U.H. „Srebrny Bazar”Adam Dębno-Artwiński 81-813 Sopot ul. Małopolska 9 tel. 602 216 523 e-mail: sklep@srebrny-bazar.pl 

nr. ewidencji 36018, NIP 583-021-56-43, (REGON 190461469).

 

Zakup

Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Warunkiem dokonania skutecznego zakupu w sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu - podanie pełnych, poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu kontaktowego.
Powyższe czynności powinny być wykonane za pomocą sprawnego i uznawanego aktualnie za standardowe oprogramowania i sprzętu zgodnie z codzienną praktyką użytkownika Internetu. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii odsyłamy zainteresowanych do regulaminów firmy home.pl będącej właścicielem udostępnionego w abonamencie rocznym firmie P.P.H.U. "Srebrny Bazar"oprogramowania sklepu.

Po wysłaniu zamówienia Kupujący nie może dokonać jego korekty poprzez panel sklepu, może natomiast za jego pomocą  je anulować, przesyłając stosowną informację drogą elektroniczną na adres sklepu lub telefonicznie i złożyć zamówienie ponownie.

Dane osobowe podawane podczas rejestracji przez Kupującego będą przetwarzane przez ich Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" i "Rozporządzeniem RODO".

Dostęp do danych osobowych Klientów posiada tylko Administrator.

Kupujący, który wyraził wstępnie wolę zakupu wyrobów z oferty "Srebrnego Bazaru" podając swoje dane osobowe w elektronicznym formularzu rejestrującym jego zamówienie ("koszyk") do czasu pozytywnego zakończenia transakcji ma w każdej chwili możliwość dostępu do nich w celu ich weryfikacji, modyfikacji, lub wystąpienia o ich usunięcie logując się do Sklepu, bądź zgłaszając takie żądanie telefonicznie (pod numer 602-216-523) lub mailem Administratorowi.

Po tym terminie z mocy obowiązujących ustaw o podatkach jakakolwiek ich modyfikacja lub usunięcie nie będzie możliwe.

 Wszystkie ceny są cenami brutto 1 sztuki z oferty i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Do kwoty zamówienia Sprzedający dolicza koszt przesyłki U.P.S. w wysokości 33 zł. (trzydzieści trzy złote) brutto (terytorium Polski) i według cennika firmy kurierskiej pozostałe państwa, lub Poczty Polskiej w wysokości 12 zł. (dwanaście złotych) brutto (terytorium Polski) i według cennika Poczty pozostałe kraje świata. 

W przypadku zakupu wyrobu w ilości kilkunastu lub kilkudziesięciu sztuk zawartych w 1 gramie, dokładność dostarczonego towaru Kupującemu warunkowana jest tolerancją elektronicznego urządzenia liczącego i reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane, bowiem w takich pozycjach zamówienia Kupujący płaci ostatecznie za zakup faktycznych, fizycznych gramów wyrobów z oferty, a nie ilość sztuk według wzoru cena 1 sztuki x ilość sztuk zawartych w 1 gramie = cena 1 grama wyrobu (informacja adresowana do Konsumentów indywidualnych, kupujących na przykład 452 lub 1856 sztuk kulek o średnicy 1,8 mm).

Za skuteczne (przyjęte do realizacji), Sprzedający uznaje zamówienie potwierdzone zwrotnym mailem z załączoną fakturą "pro-forma", którego wysyłka nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zamówienia, na adres podany przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnych (awaria łącza, inne losowe).

 Z chwilą przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia wstępnej umowy kupna-sprzedaży.

Ostateczną decyzję o zakupie w naszym sklepie Kupujący podejmuje po zapoznaniu się z fakturą "pro-forma" przesłaną na Jego adres przez Sprzedającego.

 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia przed jego potwierdzeniem.

Zapłata

Sprzedający akceptuje wyłącznie rozliczenia należności za zamówione wyroby z oferty sklepu w formie przelewu bankowego na konto, dokonanego na podstawie otrzymanej  faktury „pro forma”, którego Kupujący powinien dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania. W/w termin będzie liczony od daty wysłania dokumentu drogą elektroniczną. Wpłacając należność na konto Sklepu, Kupujący upoważnia jednocześnie tym Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Nabywcy.

Po tym terminie, w przypadku braku wpłaty, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailem lub inny dostępny sposób.

Potwierdzeniem wpłaty dokonanej przez Kupującego będzie dołączona do przesyłki faktura VAT lub paragon fiskalny .

Wysyłka

Zamówione wyroby Sprzedający wysyła wyłącznie poprzez firmę kurierską U.P.S.  lub - na życzenie Kupującego - Pocztą Polską.  Wysyłka zamówionych towarów odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 16.
Wszystkie przesyłki objęte są standardową stawką ubezpieczenia ustanowioną przez doręczyciela jego regulaminem i cennikiem. Na życzenie Kupującego i Jego koszt kwota ubezpieczenia może być zmieniona.

Nie później, jak w ciągu 12-24 godzin od zaksięgowania należności na koncie Sklepu, zakupione wyroby zostaną przekazane kurierowi, a w przypadku, gdyby z jakichś powodów, zawinionych przez Sprzedającego, nie było to możliwe, Sprzedający bezzwłocznie zwróci pieniądze Kupującemu.

Zwroty i reklamacje

Wyroby zakupione przez osobę fizyczną nie prowadzącej działalności gospodarczej można zwrócić bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni liczonych od daty otrzymania przesyłki powiadomieniem "Srebrnego Bazaru" stosownym oświadczeniem i odesłaniem ich na koszt i adres Sprzedawcy z zastrzeżeniem, że cena usługi przesyłki zwracanego wyrobu powinna być równa kosztowi jego dostarczenia, bowiem jeśli będzie z jakichś powodów wyższa, to Sprzedający nie jest zobowiązany do pełnego jej uznania, a tylko tej jej części, jaka jest kwotowo wyrażona w dokumentach sprzedaży.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie odesłany wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon).

Jeśli wszystkie warunki zwrotu zostaną spełnione, Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości ceny zakupu (z faktury VAT lub paragonu) odesłanego towaru niezwłocznie poza sytuacjami nie zawinionymi przez Sprzedawcę, o zaistnieniu których Kupujący zostanie poinformowany dostępnymi wtedy środkami. Należność zostanie przesłana przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności przy zakupie lub też zostanie zwrócona w inny dla niej właściwy sposób zdefiniowany dokonaniem zapłaty przez Kupującego.

 Wzajemne relacje pomiędzy Kupującym prowadzącym działalność gospodarczą a Sprzedającym, reguluje „Kodeks Handlowy” wraz z „Kodeksem Cywilnym”. W tym przypadku nie mają zastosowania zapisy Ustawy o prawach konsumenta.

Zasadne reklamacje rozpatrywane będą w oparciu i procedurze obowiązującego w tej kwestii prawa.


W przypadku nieuzasadnionej reklamacji  wszelkie koszty (transportu, ekspertyz itp.) pokrywa Kupujący.


Powyższe dotyczy również innych sytuacji zawinionych przez Kupującego, których skuteczne usunięcie na Jego prośbę wymaga udziału firmy kurierskiej U.P.S. lub poczty. Przykładowo takich, jak: Korekta dokumentów sprzedaży, uzupełnienie dostawy, wymiana błędnie zamówionego asortymentu i.t.p.

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem „SREBRNY BAZAR” a Kupującymi, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 zawartymi w jej Art. 3.1 poz.10 "Zasady "Srebrnego Bazaru" mogą nie dotyczyć zakupów, których kwota jest równa lub mniejsza od 50 złotych.

 Aneks/2017 rok (adresowany do płatników VAT)

Odwrócone obciążenie VAT:

1.  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, półprodukty srebrne objęte są procedurą tak zwanego „odwróconego podatku VAT”.

2. Na Kupującym, będącym podatnikiem, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, ciąży obowiązek zapłaty podatku VAT.

3. Jeżeli Zamówienie podlega procedurze "odwróconego obciążenia podatkiem VAT", warunkiem realizacji Zamówienia, a następnie wydania zamówionego Towaru jest dokonanie przez Sprzedawcę weryfikacji, czy Kupujący jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W przypadku zasadnych wątpliwości, Sprzedawca może się zwrócić do Kupującego o doręczenie mu aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, stwierdzającego, że Kupujący jest aktywnym podatnikiem VAT.

4. Dokument sprzedaży wystawiony przez Sprzedawcę – w odniesieniu do zamówienia podlegającego mechanizmowi "odwróconego obciążenia podatkiem VAT" – zawiera adnotację o treści „odwrotne obciążenie”, co zobowiązuje Kupującego do zapłaty podatku VAT za zamówiony towar.

5. Jeżeli Kupujący będący czynnym podatnikiem VAT opłaca zamówienie przelewem, to przelew może być dokonany wyłącznie z jego rachunku.  Przelew z innego rachunku bankowego nie może zostać uznany za regulację należności.

6. Dostawa towarów objętych „odwróconym podatkiem VAT” może być zrealizowana tylko na adres Kupującego wynikający z właściwych rejestrów (CEiDG albo KRS) wyłącznie do rąk własnych osoby będącej jego płatnikiem (lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru stosownym dokumentem).

 Aneks/2018 rok o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie RODO)

Wypełnienie przez Kupującego na stronie sklepu formularza zakupu ("koszyka") jest jednocześnie wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez "Srebrny Bazar" podanych w nim danych osobowych w wymienionym poniżej zakresie i zasadności ustawowej ich przetwarzania:

P.P.U.H. "Srebrny Bazar" gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich Klientów z dwóch ustawowych przesłanek:

1. Ich niezbędności do poprawnego zawarcia między stronami umowy przedwstępnej i ostatecznej kupna-sprzedaży.

2. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wystawiania przez P.P.U.H. "Srebrny Bazar" faktur, rachunków i dostarczenia Klientowi zakupionych przez niego  wyrobów pod podany przez niego adres.

3. W wyjątkowych przypadkach dane osobowe Klientów mogą (muszą) zostać udostępnione przez Administratora z mocy prawa upoważnionym do tego instytucjom i osobom fizycznym dochodzących swoich roszczeń na ich pisemne żądanie - w przykładzie takim jak Urząd Skarbowy, Prokuratura, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne im podobne, wymienione w ustawie.

4. Administratorem danych osobowych Klientów "Srebrnego Bazaru" jest jego właściciel, Adam Dębno-Artwiński.

5. Dane osobowe Klientów w postaci elektronicznej znajdujące się na terenie firmy zabezpieczone są w sposób technicznie właściwy (stosownym oprogramowaniem i hasłami dostępu) dla tej formy ich przechowywania.

6. Do danych osobowych znajdujących się na terenie firmy (jej biura) nie mają wglądu osoby nieupoważnione.

7 Wszelkie pytania dotyczące tej kwestii odnośnie "Srebrnego Bazaru" prosimy przesyłać mailem na adres sklep@srebrny-bazar.pl lub kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem 602-216-523

Produkt dnia
złocenie srebra
złocenie srebra
4,00 zł
g
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl